දේශීය

ආරක්ෂාවේ නාමයෙන් තවත් කැබිනට් ඇමතිකෙනෙක්

මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස ආචාර්ය සරත් වීරසේකර දිව්රුම් දී තිබේ

ඒ අනුව ආරක්ෂාවේ නාමයෙන් පත්වන තුන්වන අමාත්‍යවරයා හා දෙවන කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ඔහුයි. මේ වන විට ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ද මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස ආචාර්ය සරත් වීරසේකර ද ආරක්ෂක ‍රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස චමල් රාජපක්ෂ ද කටයුතු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button