දේශීය

ට්‍රොට්ස්කි ඇතුළු පිරිසකට ගෝඨාභයගෙන් නව පත්වීම්

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවන් 12 දෙනෙකුට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පත්වීම් ලිපි ජනාධිපති රාජපක්ෂ විසින් අද (10) භාර දෙන ලදී.

ඒ අනුව නව මහාධිකරණ විනිසුරුවන් ලෙස පත්ව තිබේ

01- එන්.කේ.ඩී.කේ.අයි. නානායක්කාර – දිසා විනිසුරු

02- ආර්.එල්. ගොඩවෙල – දිසා විනිසුරු

03- වී. රාමකමලන් – දිසා විනිසුරු

04- යූ.ආර්.වී.බී රණතුංග – දිසා විනිසුරු

05- එස්.එච්.එම්.එන්. ලක්මාලි – අතිරේක දිසා විනිසුරු

06- ඩී.ජී.එන්.ආර් ප්‍රේමරත්න – දිසා විනිසුරු

07- ඩබ්ලිව්.ඩී. විමලසිරි – අතිරේක දිසා විනිසුරු

08- එම්.එම්.එම්. මිහාල් – ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්

09- මහී විජේවීර – දිසා විනිසුරු

10- අයි.පී.ඩී. ලියනගේ – අතිරේක දිසා විනිසුරු

11- ජේ. ට්‍රොට්ස්කි – දිසා විනිසුරු

12- එන්.ඒ.සුවන්දුරුගොඩ – ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නීතිඥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button