දේශීය

හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රදවා තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් Law Asia සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්

නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රදවා තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් Law Asia සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button