දේශීය

විභාග ප්‍රතිඵල ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ තීන්දුවක්

ඉදිරියේදී 5 ශ්‍රේණයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිථල වල සමස්ථ ලංකා මට්ටමින් හොඳම ප්‍රතිථල ලබාගත් ස්ථානයන් ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button