විදේශීය

බයිඩ්න් දිනුම්

ඇමරිකාවේ 46 වෙනි ජනාධිපතිවීමට අවශ්‍ය ඡන්ද විද්‍යාල 270 සීමව පසුලර යාමට සමත් වීමත් සමග ජෝ බයිඩ්න් අමරිකානු ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button