කලා

සාක් සිනමා උළෙල ජූලි 2 සිට 7 දක්වා

9 වැනි වරට සංවිධාන කරන සාක් සිනමා උළෙල ජූලි 2 වැනිදා ආරම්භ කෙරෙන අතර එය ජූලි 7 වැනිදා දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත යි.

ඉන්දියාව, පකිස්ථානය, බංග්ලාදේශය, මාලදිවයින, භූතානය, ඇෆ්ගනිස්ථානය, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන සාක් කලාපිය රටවල විශිෂ්ට චිත්‍රපට සහ කෙටි චිත්‍රපට රැසක් සාක් සිනමා උළෙලේ දී නොමිලේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන අතර එම සිනමා ප්‍රදර්ශන කාලසටහන පහත පරිදි ය….

SCREENING SCHEDULE – SAARC Film Festival 2019

2nd July

10.00 am
Inauguration

11.30 am
Padmaavat (Master Film/ 164 Mins/ India)

2.45 pm
Bulbul (Feature/ 127 Mins/ Nepal)

5.15 pm
A Quarter Mile Country (Short/ 30 Mins/ Bangladesh)

6.15 pm
Motorcycle Girl (Feature Film/114 Mins/ Pakistan)


3rd July

9.00 am
Fagun Haoya (Feature/ 101 Mins/ Bangladesh)

11.00 am
Soul (Short Film/ 20 Mins/ Maldives)

11.45 am
Load Wedding (Feature/ 136 Mins/ Pakistan)

2.15 pm
A letter to the President (Feature/ 83 Mins/ Afghanistan)

4.00 pm
The Remains (Short Film/ 16 Mins/ Nepal)

4.20 pm
Na Bole wo Haram (Short Film/ 20 Mins/ India)

5.00 pm
Komola Rocket (Feature/ 95 Mins/ Bangladesh)

7.00 pm
Walking with the wind (Feature/ 79 Mins/ India)


4th July

9.00 am
See You (Short Film/ 23 Mins/ Bangladesh)

9.30 am
Prasad (Feature/ 138 Mins/ Nepal)

12.00 pm
Tradition (Short/ 11 Mins/ Sri Lanka)

12.30 pm
The Wind of Karma (Feature/ 67 Mins/ Bhutan)

2.00 pm
Gohraalhu (Feature/ 90 Mins/ Maldives)

4.00 pm
Nagarkirtan (Feature/ 120 Mins/ India)

6.30 pm
Afghanistan Night Stories (Feature/ 120 Mins/ Afghanistan)


5th July

10.00 – 12.00 pm
Masterclass
“Why do we need funding for independent cinema?”
@ Colombo Film and Television Academy
No 65/5, Ward Place, Colombo 7.

12.30 pm
Alpha (Master Film/ 87 Mins/ Bangladesh)

2.15 pm
The Image (Short Film/ 8 Mins/ Sri Lanka)

2.45 pm
The Vested Astrologer (Feature/ 135 Mins/ Bhutan)

5.15 pm
Row (Short Film/ 8 Mins/ Bhutan)

5.30 pm
Burning Birds (Feature/ 84 Mins/ Sri Lanka)


6th July

10.00 am
The Wind Beneath us (Feature/ 84 Mins/ Sri Lanka)

12.00 pm
The Moon Is Bright Tonight (Short Film/ 15 Mins/ Nepal)

12.30 pm
Monitor (Short Film/ 20 Mins/ India)

1.00 pm
Single Mother (Short/ 20 Mins/ Afghanistan)

1.30 pm
Chalay Thay Saath (Master/ 120 Mins/ Pakistan)

4.00 pm
Women of Pure Heart (Short Film/ 24 Mins/ Bhutan)

4.45 pm
Salary (Short Film/ 25 Mins/ Afghanistan)

5.30 pm
Palama Yata (Master Film/ 132 Mins/ Sri Lanka)


7th July

10.00 am
Hari (Master Film/ 106 Mins/ Nepal)

12.00 pm
Light Breeze (Master Film/ 50 Mins/ Afghanistan)

6.30 pm
SAARC Film Award Ceremony

7.00 pm
Screening of the Award Winning Best Feature Film of the SAARC Film Festival 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button