දේශීය

බෝම්බ සහිත ලොරියක් සහ වෑන් රථයක් කොළඹ නගරයේ සැරිසරයි

බෝම්බ සවිකර ඇති ඇලුමිනියම් තහඩු වලින් ආවරණය කරනලද ලොරි රථයක් සහ කුඩා වෑන් රථයක් කොළඹ නගරය වෙත පැමිණ ඇත – පොලිසිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button