දේශීය

ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිසම ඊළගට යන්නේ කොහාටද

ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිසම ඊළගට යන්නේ කොහාටද. යුක්තිය හා සාධාරණය ද දඩයම හා මර්ධනය ද

වීඩියෝව සදහෙ යොමු වන්න

https://youtu.be/9sqWozFDLyA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button