දේශීය

පොහොට්ටුවේ ප්‍රාදේශීය සභා පහක – අයවැය පරාදයි

පොහොට්ටුවට බලය හිමි ප්‍රාදේශීය සභා පහක 2021 වසරේ අයවැය මේ වන විට පරාජයට පත්ව තිබෙනවා.

ඒ, හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව, අම්පාර නගර සභාව, ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව, උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාව සහ අලව්ව ප්‍රාදේශීය සභාව යන පළාත් පාලන ආතන තුනේ අයවැය පරාජයට පත්ව ඇත.

ඒ අනුව ජාඇල 24/19 ලෙස ද උඩුබද්දාව 4/13 ක් ලෙස ද අම්පාර 6/12 ලෙස ද අලව්ව 12/14 ක් ලෙස ද හල්දුම්මුල්ල 17/3 ලෙස ද ආණ්ඩුව  පරාජය විය

අයවැය ඡන්ද විමසීමේ දී පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ම අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය දී තිබීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button