පුරවැසි කොළම

හෝද හෝද අඳින මිනිස්සු වැඩියි ලෝකයේ

රටවල් දියුණුයි මිනිස්සු දුප්පත් ලෝකයේ
කීයක් හරි හොයාගෙන එදාවේල ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට,
රට මොක වුනත් යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි.
හෝදලා අඳින්න ම වෙනවා
දිනපතා මාරු කර කර අලුතෙන් අඳින්න බැහැ
ඔබ covid-19 අවසන් වීමට මත්තෙන් සිතා බලන්න
ලෝකය මොනවයින්ද දියුණු වෙලා තියෙන්නෙ කියලා
පොහොසත් රටවල දුප්පත් මිනිස්සු මේ තරම් ඉන්නේ ඇයි කියලා….


හිල්මි සුපුන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button