විශේෂාංග

මුස්ලිම් තරුණයෙකු ගෙල කපා මරා දමයි…. විසඳුම ඒකද? බලන්න මේ වීඩියෝ එක

මේ වීඩියෝ එක බලලම ඔබ තීරණය කරන්න මොකක්ද කරන්නේ කියලා,
අපි දාපු “මුස්ලිම් තරුණයෙකු ගෙල කපා මරා දමයි…. විසඳුම ඒකද?” කියන හෙඩිම විතරක් බලලා අවසාන තීරණයකට එන්න එපා…. කලබල වෙන්නත් එපා….

බලමු…. බලලා කතා කරමු….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button