දේශීය

ගිය අවුරුද්දේ ඩෙංගු රෝගීන් අඩු වෙලා

2017 වසරට සාපේක්ෂව 2018 වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා විමේ පැහැදිලි අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button