දේශීය

අනිවාර්ය හමුදා පුහුණුව ගැන ඔබේ අදහස කුමක්ද

අනිවාර්ය හමුදා පුහුණුව – යෝජනාවම විකාරයක් වෙන්නේ ඇයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button