දේශීය

ගෑස් සල්ලි කරපු හැටි කියන දඹර අමිල හිමි

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමෙන් මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව දඹර අමිල හිමිට පසුගිය දවස් වල චෝදනා එල්ල වුනා. ඉතින් ඒ ගැන දඹර අමිල හිමි අදහස් දක්වලා තිබුනේ මේ ආකාරයට.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button