දේශීය

ජනාධිපති රාජපක්ෂ බදාදා ජාතිය අමතයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජාතිය අමතා කරන පටිගත කරන ලද විශේෂ ප්‍රකාශයක් 18 වෙනිදා බදාදා රාත්‍රී 8.30ට සියලුම රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි නාලිකා ඔස්සේ විකාශය කිරීමට සූදානම් කර ඇත.

ඊට අවශ්‍ය විධිවිධාන සලසවන ලෙස රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ විසින් සියලුම රෑපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි නාලිකා වෙත විධානාත්මක ඉල්ලීමක් සිදුකර තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජනාධිපති පදවිප්‍රාප්තියේ පළමුවන වර්ෂ පූර්ණය බදාදාට යෙදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button