මළ ගෙවල්වල යන්න කොළඹ මන්ත්‍රීලාගේ දීමනා වැඩි වෙන හැටි

මළ ගෙවල්වල යන්න කොළඹ මන්ත්‍රීලාගේ දීමනා වැඩි වෙන හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button