ඉකුත් සිරිපා වන්දනා සමයේ බැහැර කල කැලි කසල මාස 6 තිස්සේ දුම්රිය ස්ථානයේ ගොඩ ගැසෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button