මේ මාසෙට අලි 6ක් ඉවරයි…. ලංකාවටම තවත් අලි ඉන්නේ 5000ක් වත් නැති තරම්….

මේ මාසෙට අලි 6ක් ඉවරයි.... ලංකාවටම තවත් අලි ඉන්නේ 5000ක් වත් නැති තරම්....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button