යුද ජයග්‍රහණයට ගෞරව පුද කිරීමට මහින්ද නමින් මම ගමක් හදනවා

යුද ජයග්‍රහණයට ගෞරව පුද කිරීමට මහින්ද නමින් මම ගමක් හදනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button