“අපිටම කියලා අපේම වාහනයක් අපි හදනවා”

"අපිටම කියලා අපේම වාහනයක් අපි හදනවා"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button