“රනිල් යළි ආවොත් මම පැයක්වත් තනතුරේ ඉන්නේ නෑ” කියූ ජනපතිට ජනයුගයෙන් මතක් කිරීමක්

"රනිල් යළි ආවොත් මම පැයක්වත් තනතුරේ ඉන්නේ නෑ" කියූ ජනපතිට ජනයුගයෙන් මතක් කිරීමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button