ආගම් තියෙන්නේ බෙදිලා වෙන් වෙන්න නෙමෙයි…. ආදරෙන් එකමුතු වෙන්න

ආගම් තියෙන්නේ බෙදිලා වෙන් වෙන්න නෙමෙයි.... ආදරෙන් එකමුතු වෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button