ප්‍රභාකරන්ගේ 64 වන උපන් දිනය යාපනයේදී සමරයි

ප්‍රභාකරන්ගේ 64 වන උපන් දිනය යාපනයේදී සමරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button