උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවන ආසන්නයේදී මුගලන්ව වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි

උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවන ආසන්නයේදී මුගලන්ව වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button