“ආයෙත් ජනාධිපති වෙන්න මගේ අදහසක් නෑ”

"ආයෙත් ජනාධිපති වෙන්න මගේ අදහසක් නෑ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button