“ශිෂ්‍යත්වය පාස් අයට බැනර් දැමීම ළමා හිංසනයක්”

"ශිෂ්‍යත්වය පාස් අයට බැනර් දැමීම ළමා හිංසනයක්"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button