අස්ගිරි පිරිවෙනේ හිමිවරුන්ට දෙමළෙන් බණ කියන්න උගන්වන කතෝලික ගුරුතුමී

අස්ගිරි පිරිවෙනේ හිමිවරුන්ට දෙමළෙන් බණ කියන්න උගන්වන කතෝලික ගුරුතුමී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button