විදුලිබල මණ්ඩලයේ කෝටි 540ක ගල් අඟුරු ටෙන්ඩර් වංචාවක්

විදුලිබල මණ්ඩලයේ කෝටි 540ක ගල් අඟුරු ටෙන්ඩර් වංචාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button