යාලු - மித்திரன்

“කෙල්ලෙක්ගෙ බුරියක් පෙනෙද්දී රාගය ඇවිස්සෙනවා නම් මොකටද තමන්ගෙ ආගම….”

මේ හැම ආගමක්ම ඉතිහාසයේ මරා ගත්ත ආගම්….

ආගමික සංස්ථාවල මුල් තැන් වල හිටපු අයගේ හැසිරීම් අමනුස්සයි….

ඔයාගේ ආගම, මගේ ආගම හොඳම එකනම් වෙන ආගමක කෙනෙකුට ඒක දැකලා ඔයාගේ ආගමට එන්න හිතෙන්න එපැයි…. එහෙම වෙන්නේ නෑනේ….

Advertisements
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button