“මම ජනාධිපති වුණා නම් මා ගැනම පොතක් ලියා ඒක මගේ දුවගේ නමින් පළ කරන්නේ නෑ….”

"මම ජනාධිපති වුණා නම් මා ගැනම පොතක් ලියා ඒක මගේ දුවගේ නමින් පළ කරන්නේ නෑ...."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button