මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමේ සම නිර්මාතෘ පෝල් ඇලන් සමු ගනියි

මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමේ සම නිර්මාතෘ පෝල් ඇලන් සමු ගනියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button