රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන වල සභාපති වරුන් ජනපති විසින් මාරු කරයි

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන වල සභාපති වරුන් ජනපති විසින් මාරු කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button