යාපාපටුනේ ආගමික සංහිඳියාවේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ නාගදීපය නොහොත් නයිනතිව් දූපත

යාපාපටුනේ ආගමික සංහිඳියාවේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ නාගදීපය නොහොත් නයිනතිව් දූපත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button