මුතුරාජවෙල අභය භූමියේ විදුලි බලාගාරයක් හදන්න සූදානම්…. තවත් අභය භූමියක මළගමක්

මුතුරාජවෙල අභය භූමියේ විදුලි බලාගාරයක් හදන්න සූදානම්.... තවත් අභය භූමියක මළගමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button