“රටේ ජනතාවට සේවය කරන්න දේශපාලනය කරන්නම අවශ්‍යය නැහැ”

"රටේ ජනතාවට සේවය කරන්න දේශපාලනය කරන්නම අවශ්‍යය නැහැ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button