සාමයේ පණිවුඩය රැගෙන දෙවුන්දරතුඩුවේ සිට පේදුරුතුඩුවට කිලෝමීටර් 581ක් රෝද පුටුවෙන්

සාමයේ පණිවුඩය රැගෙන දෙවුන්දරතුඩුවේ සිට පේදුරුතුඩුවට කිලෝමීටර් 581ක් රෝද පුටුවෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button