“එදා කොටින්ට බයේ හැංගිලා සිටි අය අද හමුදාවට ගරහනවා”

"එදා කොටින්ට බයේ හැංගිලා සිටි අය අද හමුදාවට ගරහනවා"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button