මඩකළපුවේදි අභිරහස් ලෙස පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනෙකු මියයාමේ සිදුවීම පිටුපස කරුණා අම්මාන්..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button