රනිල් විශ්වාසය දිනූ බව කථානායක ජනපතිට දන්වයි

රනිල් විශ්වාසය දිනූ බව කථානායක ජනපතිට දන්වයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button