“කුඩා දරුවන්ගේ හෙම්බිරිස්සාවට බෙහෙත් ගන්නවාද?” දෙමාපියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

"කුඩා දරුවන්ගේ හෙම්බිරිස්සාවට බෙහෙත් ගන්නවාද?" දෙමාපියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button