දුරකතන පිළිබඳ පැමිණිලි සඳහා සෑදු නව පොලිස් වෙබ් අඩවිය ආරම්භයේදීම අකර්මන්‍ය වෙලා

දුරකතන පිළිබඳ පැමිණිලි සඳහා සෑදු නව පොලිස් වෙබ් අඩවිය ආරම්භයේදීම අකර්මන්‍ය වෙලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button