කාදිනල් තුමා මානව හිමිකම් එපා කීවට, කතෝලික පියතුමෙක්ම දුන්නු සැර පිළිතුර

කාදිනල් තුමා මානව හිමිකම් එපා කීවට, කතෝලික පියතුමෙක්ම දුන්නු සැර පිළිතුර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button