ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීතයට කළ මෙහෙය නිසා මහාචාර්ය අමරා “අමරණීය වේවි”

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීතයට කළ මෙහෙය නිසා මහාචාර්ය අමරා "අමරණීය වේවි"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button