ප්‍රභාකරන් හිතන දේ මුලතිව් කැලේ ඉඳන් කොළඹට හෙළි කළ විස්මිත මිනිසා

ප්‍රභාකරන් හිතන දේ මුලතිව් කැලේ ඉඳන් කොළඹට හෙළි කළ විස්මිත මිනිසා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button