හෙලිකොප්ටරයෙන් ගස් හිටවන ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම

හෙලිකොප්ටරයෙන් ගස් හිටවන ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button