ශාස්ත්‍රීය

academic category of janayugaya news website

  • සාන්දෘශ්ටිකවාදය

    සාන්දෘශ්ටිකවාදය මිනිසාගේ පැවැත්ම පිළිබඳ දාර්ශනික සම්ප්‍රදායකි. එය මාක්ස්වාදි මෙන්ම බෞද්ධ දර්ශණයට යම් සමානකමක් දක්වයි. අනෙක් දාර්ශණික සම්ප්‍රදායන් සමඟ සැසදීමෙදි මෙහි…

    වැඩිදුර කියවන්න
Back to top button