ශාස්ත්‍රීය

academic category of janayugaya news website

  • Photo of සාන්දෘශ්ටිකවාදය

    සාන්දෘශ්ටිකවාදය

    සාන්දෘශ්ටිකවාදය මිනිසාගේ පැවැත්ම පිළිබඳ දාර්ශනික සම්ප්‍රදායකි. එය මාක්ස්වාදි මෙන්ම බෞද්ධ දර්ශණයට යම් සමානකමක් දක්වයි. අනෙක් දාර්ශණික සම්ප්‍රදායන් සමඟ සැසදීමෙදි මෙහි…

    වැඩිදුර කියවන්න
Back to top button
Close